EXPERIMENT 1: RAISING WATER

DESCRIPTION: Experiment: Cover a burning candle with a glass so that the candle is in an air-tight space with the water at the ground. Observation: After a while, the candle dims and goes out. Just before the candle dies, the water level rises up into the glass. Explanation: The candle heats the air and uses upContinue reading “EXPERIMENT 1: RAISING WATER”

SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI”

Để làm được điều đó, ta cần sự “vô tận” nhưng tiếc rằng sự vô tận lại bất khả thi. Trong vật lý, ta có một giới hạn vô tận là vận tốc ánh sánh: theo lý thuyết, ta không thể đạt được vận tốc ánh sáng do phải dùng tới một lượng năng lượngContinue reading “SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI””

CÁC ỨNG DỤNG CỦA VẬT LÝ TRONG ĐỜI SỐNG

Khoa học công nghệ có điểm xuất phát từ nền tảng cơ bản của ngành Vật lý hay nói cách khác: Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày nay gắn bó chặt chẽ với môn Vật lí và có tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. Những thiết bị gia dụngContinue reading “CÁC ỨNG DỤNG CỦA VẬT LÝ TRONG ĐỜI SỐNG”